Misija, vizija i ciljevi

MISIJA

Misija programa jeste razvijanje kritičkog mišljenja i demokratskih principa odlučivanja, stvarajući kroz debatu novi demokratski model civilnog društva, imajući u vidu da ukidanje jednog totalitarnog političkog sistema ne znači naprosto čin uređenja drugih političkih institucija, nego drugačijih modela mišljenja koji moraju prožeti sve sfere života.

VIZIJA

Vizija i ciljevi CKD-a su, prije svega, edukativni i uključuju, ali nisu ograničeni na, njegovanje otvorenog društva kroz pomoć aktivnostima koje promoviraju slobodnu razmjenu ideja, toleranciju, kritičko mišljenje, regionalnu i međunarodnu suradnju. U izgradnji vizije i misije, CKD nastoji:

 • Izvršavati, organizirati, koordinirati, podržavati i učestvovati u obrazovnim i drugim programima i aktivnostima koji su od javnog interesa, bez obzira da li su aktivnosti CKD-a ili drugih fizičkih i/ili pravnih lica ili pododjela koji: podržavaju ciljeve i misiju CKD-a, podržavaju razvoj otvorenog društva, demokracije, demokratskih vrijednosti, sloboda i ljudskih prava, unapređuju zajedničke ciljeve članica IDEA-e, WSDC-a, NVO Vijeća, Mreže pravde BiH i WIFI-a, a putem povećanja donatorskog potencijala za podizanje kredibiliteta i poboljšanja efikasnosti programa i aktivnosti koje organizira CKD.
 • Izvršavati, organizirati, koordinirati, podržavati kao i učestvovati u programima i aktivnostima koji su, prema odluci Skupštine udruženja, konstruktivni i odgovarajući za širenje ciljeva CKD-a, i u suglasnosti sa zakonom i koji su društveno korisni.
 • Pružiti finansijsku, materijalnu i drugu pomoć fizičkim licima i pravnim subjektima koji provode programe u skladu sa vizijom i ciljevima CKD-a, a kroz odobrene finansijske i projektne aktivnosti. 
 • Ne propagirati negativne utjecaje na legislaciju.
 • Ne učestvovati ili biti umiješan (uključujući objavljivanje izjava) u bilo koju političku kampanju za ili protiv bilo kojeg kandidata za javnu službu.

CILJEVI

Kroz ostvarivanje misije i vizije, Centar za kulturu dijaloga nastoji postići:

 • Stimuliranje razvoja kulture dijaloga, osposobljavajući mlade i sve zainteresirane da postanu nosioci pozitivnih promjena prije svega u obrazovnom sistemu, a u svrhu promicanja demokratskih modela komunikacije i donošenja odluka,
 • Promoviranje i zaštitu ljudskih prava za sve građane BiH podjednako,
 • Stimuliranje interaktivnih metoda edukacije u školama, 
 • Promoviranje i podsticanje kreativnosti i aktivnosti mladih i razvoj kritičkog mišljenja stvarajući tako generaciju društveno svjesnih građana,
 • Prikupljanje dokumentacije, distribuiranje i javno prezentiranje informacija o mladima, obrazovanje o ljudskim pravima, kulturi, nauci i društvu, generalno,
 • Promoviranje prava djece i svih aspekata zaštite djece, marginaliziranih i ugroženih skupina u BiH
 • Podržavanje osnaživanja i savjetovanja vijeća učenika u školama u BiH,
 • Iniciranje, podržavanje i kreiranje javnih debata u cijeloj Bosni i Hercegovini, 
 • Afirmiranje, promoviranje i zagovaranje potreba mladih u javnosti i vladinim strukturama na bilo kojem nivou u vezi sa obrazovanjem i šire,
 • Promoviranje kulture dijaloga na zvaničnim jezicima kao i jezicima manjina u Bosni i Hercegovini, podjednako kao i na engleskom i drugim svjetskim jezicima,
 • Osnaživanje tolerancije i poštovanja prema drugim idejama, stavovima, opredjeljenjima i etničkim skupinama,
 • Objavljivanje časopisa, knjiga, zbornika i drugih publikacija u vezi sa ciljevima Udruženja i obrazovanja mladih i šire javnosti.

CKD je neprofitna organizacija i nijedan dio sredstava, prihoda ili donacija neće biti distribuiran samo jednom pojedincu niti doprinijeti profitu niti jednog pojedinca. Razumne naknade, u svakom slučaju, mogu biti plaćene za usluge koje pojedinci ili organizacije izvrše za CKD zbog podrške jednom ili više ciljeva.


THE MISSION

The mission of the program is to foster critical thinking and democratic principles of decision making, creating by the means of debate a new democratic model of civil society having in mind that there is more to abolishing a totalitarian political establishment than setting up new political institutions, namely enabling the new modes of thinking to permeate all spheres of private and public life.

THE VISION

Both the vision and the goals of CCD are, before all, educational in their nature and involve, but are not limited to the following: nurturing an open society by assisting with activities that promote a free exchange of ideas, tolerance, critical thinking and regional and international cooperation. In the strides towards achieving its mission and making its vision a reality, CCD attempts to:

 • Execute, organize, coordinate, support and participate in educational and other types of programs and activities which are of benefit to the public, no matter whether they are organized by CCD or other people and organizations or their subdivisions who: acknowledge the goals and mission of CCD, support the development of open society, democracy, democratic values, freedoms and human rights, improve the common goals of IDEA, WSDC, NGO Council, Justice Network in BiH and WIFI member organizations by increasing donor potential for raising credibility and improving the efficiency of CCD’s program and activities
 • Execute, organize, coordinate, support as well as participate in programs and activities which are, according to the decision of the General Assembly of the Association, constructive and consistent with expansion of CCD’s goals, in accordance with the law and for public good
 • Extend financial, material and any other assistance to persons or organizations who implement programs complementary to the vision and goals of CCD through approved financial programs and projects 
 • Restrain from promulgating adverse influence to the law making process
 • Restrain from participating or being involved in any political campaign be it for or against any candidate for a post in public service, which includes not publishing announcements in regards to the aforementioned processes.

THE GOALS

Through implementation of mission and vision, CCD tries to achieve:

 • Stimulating the development of culture of dialogue by enabling the youth and other interested parties to become the bearers of positive change, primarily within the educational system, aiming towards promotion of democratic models of communication and decision making,
 • Promoting human rights and protection of human rights for all BiH citizens equally 
 • Stimulating the interactive method of communication in schools,
 • Promoting creativity and activity in youth and the development of critical thinking, thus empowering a generation of socially aware citizens,
 • Collecting documentation, disseminating and publicly presenting information about youth, educating about the issues of human rights, culture, science and society in general,
 • Promoting children’s rights and all aspects of child protection and protection of marginalized and vulnerable groups in BiH, 
 • Supporting the empowerment of student councils in their advisory role in schools in Bosnia and Herzegovina,
 • Initiating and supporting the creation of public debates in BiH,
 • Promoting, advocating in favor of and gain acknowledgement for the needs of the youth in public life and government structure at any level in the matters pertaining to education and other relevant topics,
 • Promoting the culture of dialogue in the official languages of Bosnia and Herzegovina as well as in the languages of minorities and English and other foreign languages,
 • Increasing the level of tolerance and bolstering respect towards ideas, attitudes, convictions and ethnic groups other than one's own, 
 • Publishing magazines, books, periodicals and other materials related to the goals of the Association and the education of the youth and wider public.

CCD is a non-profit organization and no part of the financial assets, income or donations will be allocated to or benefit any single individual. Reasonable compensation will be given to individual persons or organizations for their services in the employ of CCD sanctioned activities in accordance with the goals of CCD.

 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“ 

Kontakt informacije

 • Adresa: Ferde Hauptmana 24, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 
 • Telefon: 061 926 389
 • Email: i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.