Historijat

OVAKO JE SVE POČELO...

Davne 1997. godine nekoliko entuzijasta je pokrenulo program koji nije imao pretjerano svijetlu budućnost uzimajući u obzir tadašnju političku, ekonomsku i obrazovnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Razlike i podijeljenost u državi bile su puno izraženije nego danas, a što se posebno uočavalo u obrazovnim programima.  Međutim, devetnaest godina kasnije taj program se može pohvaliti brojem aktivnosti i učesnika na kojima mu mogu pozavidjeti mnogi, pa čak i najugledniji svjetski programi.

Prvi profesori uključeni u ovaj program nisu mogli ni zamisliti da će biti dio tima koji će po prvi put učestvovati u aktivnostima kao što su seminari, sastanci, okrugli stolovi, ljetni kampovi, školske debatne aktivnosti, TV debate, svjetska takmičenja… Još manje su mogli sanjati da će ove aktivnosti postati tradicija i uzor nekim budućim generacijama.

Od tada je kroz Debatni program obučeno preko 350 srednjoškolskih profesora iz 75 gradova i mjesta u BiH učestvujući, u prosjeku, u nešto manje od 150 aktivnosti godišnje. Kompletan program, naravno, nije kreiran zbog trenera, nego prije svega zbog mladih ljudi iz BiH. Cilj je bio, ali i ostao, obučiti i obrazovati mlade debatnim vještinama, a time i toleranciji i demokraciji, tako da ih mogu primjenjivati svakodnevno. Riječ je o Centru za kulturu dijaloga, programu koji postavlja debatu kao suvremeni metod obrazovanja kroz direktnu suradnju svih učesnika i stalne vježbe retorike, unakrsnog ispitivanja, argumentacije, istraživanja….

U aktivnostima je do sada učestvovalo preko 33 000 ljudi i svi su ponijeli bar neko iskustvo koje koriste i danas. Za debatni program je važno imati uvijek u vidu pravilo: SLUŠAJ, POŠTUJ, NE PONIŽAVAJ, BUDI FER!

UPOZNAJTE CENTAR ZA KULTURU DIJALOGA

Debatni program BiH je osnovan 1997. godine i implementirao se u sklopu Fonda Otvoreno Društvo – SOROS BiH, kao nevladin, nepartijski i neprofitan program sa srednjoškolskim učenicima i profesorima iz svih dijelova BiH kao učesnicima. Ujedno je i jedan od najmlađih u mreži debatnih programa iz cijelog svijeta i član Svjetske debatne obrazovne asocijacije (IDEA). Od januara 2005. godine Debatni program prerastao je u Centar za kulturu dijaloga, nevladinu organizaciju, a time su ciljevi i misija Centra prošireni. Od 2010. godine CKD je i član Svjetske debatne organizacije za „World School“ debatni format (WSDC), NVO vijeća, Mreže pravde BiH. Od 2011. godine CKD je član i WIFI (World Intercultural Facility for Innovation), potpisao je „Sporazum o saradnji Vlade Kantona Sarajevo i nevladinog sektora u Kantonu Sarajevo“i " Sporazum između Grada Sarajeva i organizacija civilnog društva Grada Sarajeva". U maju 2010. godine, na VII javnoj debati o maloljetničkom prestupništvu, CKD je postigao Sporazum o međusobnom kontinuiranom izvještavanju sa ciljem uspostavljanja transparentnosti rada svih angažiranih sektora i otvorenog dijaloga među njima u rješavanju problema maloljetničkog prestupništva. Centar za kulturu dijaloga organizovao je ukupno 12 javnih debata posvećenih ovoj temi, čime je pokazao da debata i kultura dijaloga nisu samo teoretske vještine, već da svojom praktičnom primjenom mogu pomoći rješavanju ozbiljnih društvenih problema, kao što je maloljetničko prestupništvo.

CKD, kroz 19-godišnju praksu, misiju i ciljeve ostvaruje neprekidnu suradnju sa, prije svih, mladim ljudima, jer BiH može postati istinsko demokratsko društvo samo ukoliko mladi ljudi dobiju priliku da usavrše svoje vještine, prevaziđu društveno nametnute prepreke, predrasude i uspostave komunikaciju sa vršnjacima iz cijeloga svijeta. 

Ova organizacija smatra da je cjelokupno bosanskohercegovačko društvo ograničeno i uskraćeno za napredak zbog konstantnih konflikata, ali da jedino ulaganjem u mlade ljude kao nosioce napretka, BiH može biti okrenuta evropskim i svjetskim tokovima. Stoga realizaciju aktivnosti usmjerava, prije svih, na MLADE LJUDE, kao glavnu ciljnu grupu. 

Zbog sveprisutnih podjela sa kojima se susreću tokom odrastanja u BiH od najranije dobi, mladi su stvorili brojne predrasude o drugom i drugačijem, a zbog nepostojanja dovoljnog broja aktivnosti sistemskog i kontinuiranog djelovanja na polju rješavanja ovog problema – predrasude postaju opšteprihvaćeni način mišljenja.


THIS IS HOW IT ALL BEGAN...

Back in 1997, a handful of enthusiasts initiated a program one hardly could have predicted for bright future considering the political, economic and educational situation in Bosnia and Herzegovina. Differences and divisions in the country were much more pronounced than today, which was especially noticed in educational program. However, nineteen years later the program can boast with a number of activities and participants to be envied by many, even most respected international programs. The first teachers to be involved in the program could not have even imagined that they would be a part of the team that would participate in activities like seminars, meetings, round table discussions, summer camps, debate activities at the school level, TV debates, and world championships. Even less could they imagine that these activities would become a matter of tradition, one that future generations can look up to and admire.

Since then more than 350 high school teachers from 75 Bosnian towns were educated through, on average, somewhat less than 150 activities per year. The program itself was obviously not created for teachers, but first and foremost for the benefit of young people in BiH. The goal has been to educate and train young people in debating skills and consequently in democracy and tolerance, which can be applied daily. This is Centre of Cultivating Dialogue, a program which sets debate as a contemporary method of education, through direct cooperation of all participants and constant rhetoric, cross examination, argumentation, research exercises…

The total number of people involved in the aforementioned activities has grown to 33.000 and all of them have at least some experience they use today. The following maxim is important to keep in mind in debating program: HEAR ME OUT,  RESPECT ME,  DON'T DEMEAN AND VALUE FAIRNESS!

LEARN MORE ABOUT THE CENTRE OF CULTIVATING DIALOGUE

The debate program was founded in 1997 and was implemented within the Open Society Fund – SOROS BiH, non-governmental, non-partisan and non-profit program for high school students and teachers from all parts of BiH. At the time it was one of the youngest programs in the network of debate programs and is now a member of International Debate Education Organization (IDEA). In January 2005 the Debate Program evolved into the Centre of Cultivating Dialogue, a non-governmental organization, thus expanding its mission and goals. Since 2010 CCD is a member of World Debate Organization for „World School“ debate format (WSDC), NGO Council, Justice Network in BiH. Since 2011 it is a member of WIFI (World Intercultural Facility for Innovation) and has signed an“Agreement on cooperation between the Government of Sarajevo Canton and NGO sector in Sarajevo Canton” and “Agreement between the City of Sarajevo and civil society organizations of the City of Sarajevo”. In May 2010, during 7th public debate on juvenile delinquency, CCD reached an Agreement on mutual continuous reporting with aim to establish transparency of work of all engaged sectors and open dialogue between them in solving the problem of juvenile delinquency. Centre of Cultivating Dialogue has organized 12 public debates on this topic, and showed that debate and culture of dialogue are not only theoretical skills, but that they can help through its practical application in solving severe social problems, such as juvenile delinquency.

In 19 years of its existence and work CCD has continuously reached out and cooperated with, fore mostly BiH youth, driven by the fact that Bosnian society can become a truly democratic one only if young people are given the opportunity to develop their skills, overcome obstacles and prejudices set before them by society, and start communicating with their peers around the world.   

It is CCD's stance that the entire Bosnian society is hindered, its progress arrested by ceaseless conflicts, but at the same time by investing substantially in its youngest generations as the bearers of progress BiH can advance on its course of European integration. Therefore, CCD focuses all of its activities towards the youth as its target group.

Due to a multitude of artificial divisions the young face growing up in BiH, since their earliest years, they have developed extensive prejudice towards the other and the different. Simultaneously, due to a paucity of systematic and continuous activities pursuing the solution to this problem, these malformed convictions become a widely accepted form of thought.

 

 

 

 

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“ 

Kontakt informacije

  • Adresa: Ferde Hauptmana 24, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 
  • Telefon: 061 926 389
  • Email: i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.