Općina Centar - Mladi žele govoriti


„MLADI ŽELE GOVORITI - DAJTE IM PRILIKU"

TRAJANJE PROJEKTA: 1. juli - 1. novembar 2013.

CILJEVI PROJEKTA:

Generalni cilj:

  • Stimulirati razvoj kulture dijaloga, osposobljavajući mlade i sve zainteresirane da postanu nosioci pozitivnih promjena prije svega u obrazovnom sistemu, a u svrhu promicanja demokratskih modela komunikacije i donošenja odluka

Specifični ciljevi: 

  • Stimulirati interaktivni metod učenja u školama
  • Unaprijediti sistemsku saradnju mladih sa školama, predstavnicima Općine, PPZ-om KS i Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS kroz zajedničke aktivnosti
  • Motivisati mlade ljude za preuzimanje aktivnije uloge u rješavanju problema sa kojima se u toku svog obrazovnog procesa suočavaju
  • Povećati svijest mladih ljudi o neophodnosti saradnje sa vladinim institucijama na iznalaženju rješenja za prepoznate probleme
  • Promovirati kreativnost i aktivnost mladih i razvoj kritičkog mišljenja stvarajući tako generaciju društveno svjesnih građana
  • Educirati mlade iz oblasti demokratije, tolerancije, volonterizma, aktivizam mladih u lokalnim zajednicama, ravnopravnost spolova

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

  • Online seminar/radionica (webinar) "Prozor u debatu"
  • Pričaonica "Kroz razumijevanje i dijalog do rješenja problema"

 ONLINE SEMINAR/RADIONICA (WEBINAR) "Prozor u debatu" 

PRIČAONICA "Kroz razumijevanje i dijalog do rješenja problema" (15.09.2013.)

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“