FMKiS: Zajedno za kulturu sada

ZAJEDNO ZA KULTURU SADA

OPĆI CILJ:

PODCILJEVI:

VRIJEME IMPLEMENTACIJE: juli - decembar 2021.

AKTIVNOSTI: