FMKiS: Kultura se i piše

KULTURA SE I PIŠE

GENERALNI CILJ:

OPĆI CILJEVI:

VRIJEME IMPLEMENTACIJE:

Avgust - decembar 2020.

AKTIVNOSTI:

WEB INFORMIRANJE

ŠKOLSKE DEBATE O KULTURI

MEĐUŠKOLSKI SUSRET O KULTURI